Informace pro správce bytového fondu

Spravujete pro své klienty objekty, kde je třeba zvolit způsob rozúčtování nákladů na vytápění nebo stávající dodavatel neposkytuje rozúčtování v požadované kvalitě? Výběr vhodného systému poměrového měření tepla není snadnou volbou. V současné době existuje na trhu nabídka několika systémů rozúčtování.

Celá složitost rozúčtování pomocí poměrového měření tepla by měla být záležitostí odborné firmy a konečný uživatel bytu by měl získat důvěryhodné rozúčtování, které může relativně jednoduše zkontrolovat. Nikoliv podle bezrozměrných dílků načtených na indikátorech, neboť vytápění není nakupování těchto dílků, ale podle údajů charakterizujících smysl a cíl vytápění, které si může sám ověřit. Jednotlivé náměry samy o sobě nemají vypovídací schopnost. Teprve vzájemné porovnání všech náměrů v celém domě umožní vyhodnotit příslušný podíl vytápěné místnosti na celkových vytápěcích nákladech domu. Tyto údaje ovšem jednotlivý uživatel bytu nemá k dispozici. Tyto údaje má k dispozici rozúčtovatelská firma, která by měla umět náměry indikátorů zpracovat do laicky kontrolovatelného rozúčtování.

Zatím jedinými známými a přijatelnými údaji, které si uživatel bytu může ověřit, kromě velikosti podlahové plochy, je vzájemné teplotní porovnání mezi místnostmi téhož bytu a mezi libovolnou místností bytu a průměrnou teplotou všech vytápěných místností v domě. Pokud v rozúčtování uživatel bytu najde ke každé jednotlivé vytápěné místnosti její podlahovou plochu, uvedené teplotní vztahy a měrnou úhradu vztaženou na 1 m2 plochy místnosti, může rozúčtování porovnat s reálnou skutečností.

Všechny typy indikátorů firmy VIPA CZ, tedy VIPA C, VIPA CT a elektronické indikátory VIPA EC Radio poskytují uživatelům bytů laicky ověřitelné, fyzikálně a technicky odůvodnitelné stanovení úhrady za poskytovanou službu vytápění.

Součásti vyúčtování

Na konci zúčtovacího období od nás každý zákazník obdrží souhrnný účet ve dvou kopiích a individuální účty pro každého uživatele bytu. Na vyžádání také můžeme dodat data pro další počítačové zpracování nebo archivaci v předem dohodnutém formátu.