Podklady k rozpočtu za rok 2022

Pro vyúčtování nákladů za vytápění za období, které započalo po 1.1.2022 je na vyúčtování potřeba uvádět celou řadu nových informací. Přinášíme vám přehled nových povinností a informace, které se nám při přípravě zadávacích tabulek podařilo zjistit. Obsahuje seznam oslovených středisek EKIS a jejich stanovisko k uvádění kontaktních údajů na individuálním vyúčtování.


Podklady k rozpočtu za rok 2022

Připravili jsme pro vás aktualizovaný zadávací formulář, který obsahuje požadavky vyhlášky č. 376/2021 Sb.

Informace o použité skladbě zdrojů energie

Podle § 6 odst. 1 písmeno h) vyhlášky 269/2015 v aktuálním znění uvede informace o použité skladbě zdrojů energie a o souvisejících ročních emisích skleníkových plynů za zúčtovací jednotku za poslední kalendářní rok, za který jsou dostupné, pokud byla poskytovateli služeb dodána tepelná energie ze soustav dálkového vytápění a pokud tyto informace uvedl dodavatel tepelné energie ve vyúčtování podle právního předpisu upravujícího vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích.

Informace o energetické náročnosti

Podle § 6 odst. 1 písmeno i) vyhlášky 269/2015 v aktuálním znění uvede informace o energetické náročnosti a o podílu energie z obnovitelných zdrojů v soustavě zásobování tepelnou energií, pokud dodavatel tepelné energie uvedl tyto informace ve vyúčtování podle právního předpisu upravujícího vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích.

Popis jednotlivých daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění

Podle § 6 odst. 1 písmeno j) vyhlášky 269/2015 v aktuálním znění uvede popis jednotlivých daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, které jsou zahrnuty v ceně tepelné energie dodané poskytovateli služeb ze soustav dálkového vytápění a které se přímo vztahují k množství dodané tepelné energie, pokud tento popis uvedl dodavatel tepelné energie ve vyúčtování podle právního předpisu upravujícího vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích.

Kontakt energetického konzultačního a informačního střediska

Podle § 6 odst. 1 písmeno l) vyhlášky 269/2015 v aktuálním znění uvede kontaktní údaje pro veřejnost nejméně jednoho energetického konzultačního a informačního střediska sídlícího ve vyšším územním samosprávném celku, v němž se nachází zúčtovací jednotka, a není-li takového energetického konzultačního a informačního střediska, kontaktní údaje pro veřejnost jiného energetického konzultačního a informačního střediska.

V průběhu letošního roku jsme oslovili Střediska EKIS s dotazem, jaké kontaktní údaje si přijí uvádět na vyúčtování za rok 2022. Nápad přijatý vyhláškou č. 376/2021 Sb uvádět konrétní kontaktní údaje na vybraná střediska EKIS není úplně ideální. Pokud porovnáme počet těchto středisek s počtem vytvářených rozúčtování, může dojít k totální paralýze těchto středisek. Což jistě nebylo zámerem vyhlášky.

Střediska EKIS

Některá střediska si nepřejí uvádět kontaktní informace vůbec, některá jen vybrané. Přikládáme tabulku našich zjištění. Pokud by nějaké středisko EKIS chtělo být do této tabulky přidáno, prosím kontaktujte nás e-mailem na adrese vipa@vipa.cz

Jméno střediska Kraj Webové stránky Adresa Telefon E-mail
EkoWATT z.s. Praha + Středočeský www.ekowatt.cz Švábky 2
180 00 Praha 8
Neuvádět Neuvádět
ECOTEN Praha + Středočeský www.ecoten.cz U Zvonařky 994/15,
120 00 Praha 2
Neuvádět info@ecoten.cz
Consultora s.r.o. Praha + Středočeský Neuvádět Neuvádět Neuvádět
Ekowatt z.s. Jihočeský www.ekowatt.cz Žižkova 1 (budova PVT)
370 01 České Budějovice
Neuvádět cb@ekowatt.cz
Energy Centre České Budějovice, z.s. Jihočeský www.eccb.cz náměstí Přemysla Otakara II. 87/25
370 01 České Budějovice
+420387312580 eccb@eccb.cz
Project Design Moravskoslezský www.projectdesign.cz Novinářská 1254/7
709 00 Ostrava - Mariánské Hory
+420725269288 sykora@projectdesign.cz
C.E.I.S. CZ., s.r.o. Moravskoslezský www.ceis.cz Neuvádět Neuvádět Neuvádět
Ing. Adam Bialek - Rady pro dům Moravskoslezský www.radyprodum.cz Neuvádět Neuvádět ekis@radyprodum.cz
MN propeks, s.r.o. Moravskoslezský www.mnpropeks.cz Mlýnská 291
747 31 Velké Hoštice
+420553650575 ekis@mnpropeks.cz
TAV Development s.r.o. Olomoucký www.espan.cz Neuvádět Neuvádět Neuvádět
Energetika Zábřeh Olomoucký www.energetika-zabreh.cz Neuvádět Neuvádět info@energetika-zabreh.cz
Czech Nature Energy a.s. Plzeňský www.CNE.cz/ekis Neuvádět Neuvádět Neuvádět
ArchEnergy s.r.o. Plzeňský Neuvádět Neuvádět Neuvádět Neuvádět
Czechia-Moravia, s.r.o. Pardubický www.czechiamoravia.cz Nám. Přemysla Otakara II. 90
566 01  Vysoké Mýto – Město
+420720508002 info@czechiamoravia.cz
K FAKTOR s.r.o. Ústecký www.kfaktor.cz Plynárenská 324/45
400 10 Ústí nad Labem
Neuvádět Neuvádět
DRAKISA s.r.o. Ústecký www.drakisa.cz Neuvádět Neuvádět ekis@drakisa.cz
Auxilien Invest, s.r.o. Ústecký www.auxilien.cz Neuvádět Neuvádět Neuvádět
Město Vsetín Zlínský www.mestovsetin.cz/... Neuvádět Neuvádět kovarova@dotacevsetin.cz
EuroEnergo s.r.o. Vysočina www.EUROENERGO.net Neuvádět Neuvádět Neuvádět
Energetická agentura Vysočiny Vysočina www.eav.cz Nerudova 1498/8
586 01 Jihlava
+420567303323 eav@eav.cz

Neuvedená střediska se nám prozatím nevyjádřila.

Další informace EKIS

Podle § 6 odst. 1 písmeno m) vyhlášky 269/2015 v aktuálním znění uvede další informace o energetických konzultačních a informačních střediscích alespoň v rozsahu textu podle části A přílohy č. 5 k této vyhlášce. Pokud neuvedete jinak, bude součástí vyúčtování věta „Další informace o energetických konzultačních a informačních střediscích: Energetická konzultační a informační střediska (EKIS) poskytují veřejnosti bezplatné energetické poradenství. Jejich seznam a kontaktní údaje jsou dostupné na internetové adrese: https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS.”.

Zvyšování energetické účinnosti

Podle § 6 odst. 1 písmeno n) vyhlášky 269/2015 v aktuálním znění uvede odkazy na internetové stránky s informacemi o zvyšování energetické účinnosti, a to alespoň v rozsahu textu podle části B přílohy č. 5 k této vyhlášce. Pokud neuvedete jinak, bude součástí vyúčtování věta „Odkazy na internetové stránky s informacemi o zvyšování energetické účinnosti: https://www.mpo-efekt.cz/, https://chytra-volba.cz/.”.

Informace o mediačních službách

Podle § 6 odst. 1 písmeno o) vyhlášky 269/2015 v aktuálním znění uvede informace o mediačních službách a mechanismech alternativního řešení sporů, a to alespoň v rozsahu textu podle části C přílohy č. 5 k této vyhlášce. Pokud neuvedete jinak, bude součástí vyúčtování následující text:
Informace o mediačních službách a mechanismech alternativního řešení sporů

Příjemce služeb a poskytovatel služeb, kteří jsou ve sporu, se po dohodě mohou podle zákona o mediaci obrátit na zapsaného mediátora a v rámci mediace uzavřít mediační dohodu. Tu mohou následně předložit soudu ke schválení.

Jsou-li poskytovatel služeb a příjemce služeb vzájemně ve vztahu podnikatele a spotřebitele, může spotřebitel zahájit mimosoudní řešení sporu podle zákona o ochraně spotřebitele podáním návrhu České obchodní inspekci nebo jinému subjektu pověřenému Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Jde-li o majetkový spor, může strana sporu na základě rozhodčí smlouvy (smlouvy o rozhodci nebo rozhodčí doložky) uzavřené mezi příjemcem služeb a poskytovatelem služeb zahájit u rozhodce nebo stálého rozhodčího soudu rozhodčí řízení a domáhat se vydání rozhodčího nálezu podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Tento postup však nelze využít, pokud jde o spor ze smlouvy mezi příjemcem služeb a poskytovatelem služeb, kteří jsou vzájemně ve vztahu spotřebitele a podnikatele, a zároveň byla rozhodčí smlouva (smlouva o rozhodci nebo rozhodčí doložka) uzavřena po 30. listopadu 2016.