Individuální účet za vytápění

Dostali jste po skončení topného období do rukou svůj Individuální účet za vytápění a nejste si jisti co které údaje znamenají?

Vrchní část individuálního účtu

V horní části individuálního účtu jsou uvedeny vstupní údaje k rozpočtu a to jak za celý dům tak i za jednotlivý byt. Jedná se zejména o dodané teplo a náklady na vytápění, což jsou hodnoty získané od dodavatele tepla pro váš dům. Dále je zde podíl základní a spotřební složky nákladů a to jak v procentech tak i v korunách. Následují součtové hodnoty celkové vytápěné plochy, celkové započitatelné plochy, rozdílu náměrů a spotřebních dílků. Údaje doplňuje průměrná teplota venkovního vzduchu v dané lokalitě.

Střední část individuálního účtu

V této části je provedeno vyúčtování základní složky pro váš byt a spotřební složky úhrady pro každou vytápěnou místnost. Základní složka úhrady závisí pouze na velikosti bytu, spotřební složka úhrady závisí na velikosti každé vytápěné místnosti a dosahované teplotě. Hodnoty ve sloupcích označených Dp, Dk, (Dp - Dk) jsou výsledkem elektronického vyhodnocení optického snímače teploty umístěného v indikátoru na zpětné trubce každého otopného tělesa. Hodnota Ds představující spotřební dílky v sobě zahrnuje mimo údaj (Dp - Dk) ještě velikost místnosti, průměrnou venkovní teplotu, spotřební složku úhrady celého domu, údaje všech měřených místností domu, případně koeficienty a korekce. Koeficienty a korekce jsou použity jen v mimořádných případech (odmítnutí poměrového měření, chybná velikost otopných těles a pod.).

Systém VIPA používá ve smyslu §4, odst. 3 vyhlášky č. 372/2001 Sb. výpočtovou metodu zohledňující rozdílnou energetickou náročnost vytápěných místností na dodávku tepelné energie. U každé místnosti zohledňuje její polohu v domě, rozdílné tepelné ztráty, polohu vůči světovým stranám, úplné zavírání otopných těles, nadměrné otvírání oken, letní období.

Spodní část individuálního účtu

Ve spodní části účtu je provedeno konečné vyúčtování včetně započtení záloh respektive doplňkových služeb. Dále jsou zde údaje o možnosti uplatnění reklamace a informace o vyrovnání přeplatku či nedoplatku dle §7, odst. 2, písmeno i vyhlášky č. 372/2001 Sb.. Následují interní údaje vyúčtování (vysvětleny níže).

Jaký je význam interních údajů uvedených na individuálním účtu?

  • K1 koeficient zahrnující vztah mezi úhradou měřeného celku (odběrného místa, domu) a součtovou hodnotou všech přepočtených náměrů indikátorů násobených plochou jednotlivých místností. Slouží zhotoviteli ke kontrole jednotlivé rozpočítávané místnosti na individuálním účtu
  • K2 zvýšení spotřební složky úhrady při neměřeném odběru tepla ve smyslu §4, odst. 7 vyhlášky č. 372/2001 Sb.
  • Gm údaj sloužící zhotoviteli pro případ porovnání více samostatně měřených a rozpočítávaných domů pro kontrolu patních měřidel tepla
  • A měrný náklad na vytápění zahrnující vztah mezi úhradou, plochou a teplotním rozdílem mezi průměrnou teplotou všech měřených místností a průměrnou venkovní teplotou
  • ID bytu identifikační číslo bytu v naší databázi
  • B1 celková spotřeba tepla vztažená na započitatelnou plochu (GJ/m2)
  • B2 celková spotřeba tepla vztažená na vytápěnou plochu (GJ/m2)
  • C1 celková úhrada za vytápění vztažená na započitatelnou plochu (Kč/m2)
  • C2 celková úhrada za vytápění vztažená na vytápěnou plochu (Kč/m2)