Ukázku podle aktuálně platné vyhlášky č. 269/2015 Sb. připravujeme.

Další volitelné služby celkem. Další volitelné služby - Do vyúčtování je možné doplnit 3 volitelné položky. Rozdíl Dp-Dk Dk - Optická hustota čidla na konci zúčtovacího období. Součet Dp-Dk v objektu Spotřební složka úhrady - Výsledná částka. Spotřební složka úhrady - Podíl uživatele při stěhování. Spotřební složka úhrady - Součet jednotlivých místností v bytě. Základní složka úhrady - Výsledná částka. Základní složka úhrady - Podíl uživatele při stěhování. Základní složka úhrady - Celková započitatelná plocha bytu. Základní složka úhrady - Celková započitatelná plocha domu. Základní složka úhrady - Základní složka úhrady domu. Započitatelná plocha bytu - celková plocha bytu bez balkónu a sklepa. Měrná spotřeba tepla - dodané teplo / celková započitatelná plocha. Údaje o zpracovateli rozúčtování. Identifikace objektu. ID bytu - Identifikační číslo bytu v naší databázi. C2 - Celková úhrada za vytápění vztažená na vytápěnou plochu (Kč/m2) A - Měrný náklad na vytápění zahrnující vztah mezi úhradou, plochou a teplotním rozdílem mezi průměrnou teplotou všech měřených místností a průměrnou venkovní teplotou. C1 - Celková úhrada za vytápění vztažená na započitatelnou plochu (Kč/m2). Gm - Údaj sloužící zhotoviteli pro případ porovnání více samostatně měřených a rozpočítávaných domů pro kontrolu patních měřidel tepla. B2 - Celková spotřeba tepla vztažená na vytápěnou plochu (GJ/m2). B1 - Celková spotřeba tepla vztažená na započitatelnou plochu (GJ/m2). K2 - Zvýšení spotřební složky úhrady při neměřeném odběru tepla ve smyslu §4, odst. 7 vyhlášky č. 372/2001 Sb. K1 - Koeficient zahrnující vztah mezi úhradou měřeného celku (odběrného místa, domu) a součtovou hodnotou všech přepočtených náměrů indikátorů násobených plochou jednotlivých místností. Slouží zhotoviteli ke kontrole jednotlivé rozpočítávané místnosti na individuálním účtu. Celková vytápěná a započitatelná plocha objektu. Základní a spotřební složka - celkové náklady objektu rozdělené na záklaní a spotřební složku úhrady. - Vyhláška 372/2001 Sb. §4 odst.1 Úhrada Kč - Spotřební složka konkrétní místnosti. Dp - Optická hustota čidla na počátku zúčtovacího období. Plocha - Plocha místnosti Místnost - Název místnosti Ds - Spotřební dílky Informace o způsobu vypořádání reklamací. - Vyhláška 372/2001 Sb. §7 odst.2i, 2j Kč/m2 - Úhrada na 1m2 místnosti dt - Odchylka od průměrné teploty místností objektu Průměrná venkovní teplota - Podle údajů ČHMÚ. Součet spotřebních dílků v objektu Úhrada za vytápění - Je-li známa zaplacená záloha, potom přeplatek nebo nedoplatek za vytápění. Služby VIPA - Náklady na služby VIPA Součet základní a spotřební složky. Zaplacená záloha na vytápění Spotřební složka úhrady. Základní složka úhrady. Porovnání nákladů konkrétního bytu s průměrnou úhradou objektu. Vytápěná plocha bytu - součet ploch místností s otopným tělesem. Identifikace uživatele. Zúčtovací období a doba užívání bytu uživatelem. Vstupní hodnoty -  údaje o spotřeba tepelné energie dodané majitelem nebo správcem objektu. - Vyhláška 372/2001 Sb. §7 odst.2a, 2b