Podklady pro rozúčtování nákladů na vytápění a vodu
podle vyhlášky č. 269/2015 Sb.

Upozornění

Formulář je platný pouze pro zúčtovací období, které započalo po 1.1.2016. Pokud nám potřebujete zaslat podklady pro rozúčtovací období, které započalo před tímto datem, použijte prosím offline formuláře, které jsou ke stažení v pravém menu.

Upozornění

Pro pohodlné vyplnění formuláře doporučujeme mít v prohlížeči povoleno zpracování Javascriptu.

Kopie dat bude zaslána také na vaši e-mailovou adresu. V případě, že nedostanete e-mailem kopii vyplněných podkladů, prosím kontaktujte nás telefonicky. Přílohu je možno připojit na konci formuláře.

Informace o zúčtovací jednotce
Adresa kam má být zasláno rozúčtování (je-li odlišná)

Takto označená pole jsou vyžadována.

Společné náklady

Upozornění

Tyto položky se vyplní pouze v případě, že odběratel nemá možnost samostatně vyčíslit náklady na vytápění a teplo k ohřevu teplé vody (TV). Možné rozdělení je popsáno v §5 odst. 1 vyhl. č. 269/2015 Sb. Podle ní je možno náklady na teplo pro ohřev teplé vody stanovit podle §7 vyhlášky č. 194/2007 například stanovením tepla k ohřevu TV z její spotřeby mimo topné období. Neuvedete-li do poznámky způsob rozdělení, rozdělíme náklady podle §7 odstavce 3b této vyhlášky tak, že na vytápění připadne 60% a na teplo k ohřevu vody 40%, pokud nebude dohodnuto jinak. V ostatních případech prosím pokračujte dále.
m3
Vytápění (ÚT)
Podle § 6 vyhlášky č. 269/2015 Sb. má být ve vyúčtování uváděna, kromě nákladů na vytápění a na teplo k ohřevu vody, i celková spotřeba tepla v GJ, měrná spotřeba tepla GJ/m2 a jednotková cena Kč/GJ. Pokud od vás neobdržíme údaj o spotřebě tepla, budou tyto údaje chybět na individuálním účtu. Máte-li plynovou nebo elektrickou kotelnu, postačí údaj o spotřebě v kWh, případně v m3 plynu.
%
%
Ano
Základní / spotřební složka
Podle §3, odst. 1 vyhlášky č. 269/2015 Sb. se základní a spotřební složka nákladů na vytápění dělí v poměru 30/70 až 50/50. Nebude-li v tabulce uvedeno, budeme počítat s poměrem 40/60.
Zvýšení spotřební složky u neměřených bytů
Podle §6 odst. 3 zákona č. 67/2013 v aktuálním znění se při odmítnutí poměrového měření nebo při neumožnění odečtu přes opakované prokazatelné upozornění zvyšuje průměrná spotřební složka na 3 násobek. Nebude-li v tabulce uvedeno, budeme počítat s tímto zvýšením.
Teplá voda (TV)
Podle §6 vyhlášky č. 269/2015 Sb. má být ve vyúčtování uváděna, kromě nákladů na vodu, i její celková spotřeba v m3 a jednotková cena Kč/m3. Pokud od vás neobdržíme údaj o spotřebě vody, nebudeme moci vypočítat ani její jednotkovou cenu a tyto údaje budou chybět na individuálním účtu.
m3
Podle §6 vyhlášky č. 269/2015 Sb. má být ve vyúčtování uváděna, kromě nákladů na vodu, i její celková spotřeba v m3 a jednotková cena Kč/m3. Pokud od vás neobdržíme údaj o spotřebě vody, nebudeme moci vypočítat ani její jednotkovou cenu a tyto údaje budou chybět na individuálním účtu.
%
%
Ano
Základní / spotřební složka
Podle §4, odst. 1 vyhlášky č. 269/2015 Sb. se základní a spotřební složka nákladů na teplo k ohřevu vody dělí v poměru 30/70. I když nebude v tabulce uvedeno, budeme počítat s tímto poměrem.
Zvýšení spotřební složky u neměřených bytů
Podle §6 odst. 4 zákona č. 67/2013 v aktuálním znění se při neumožnění odečtu vodoměru (přes opakované prokazatelné upozornění) zvyšuje průměrná spotřební složka na trojnásobek. Nebude-li v tabulce uvedeno jinak, budeme počítat s tímto zvýšením.
Studená voda (SV) kromě vody určené pro ohřev
m3
Způsob rozpočtu úhrady za studenou vodu je uveden v § 5 zákona č. 67/2013 v aktuálním znění. Výpočet spotřební složky při neumožnění odečtu vodoměrů SV zákon ani vyhláška neřeší. Pokud nebude určeno jinak, provedeme stejně, jako u vody pro ohřev TV.
Údaje o požadovaných výstupech
Nový občanský zákoník v oddílu 5 bytové spoluvlastnictví v §1180 odst. 2 uvádí, že příspěvky určené na náklady vlastní správní činnosti se rozvrhnou na každou jednotku stejně, což se podle nařízení vlády k NOZ č. 366/2013 Sb. § 17 písmeno b) vztahuje i na provedení odečtů poměrových indikátorů a vodoměrů a jejich k rozúčtování. Takto by mělo být postupováno v případě SVJ.
Podle § 8 odst. 2 zákona č. 67/2013 v aktuálním znění je třeba námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování podat poskytovateli služeb (kterým je vlastník domu nebo SVJ) neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování. Pokud neuvedete jinak, bude součástí vyúčtování věta „Reklamaci vyúčtování je možno uplatnit u poskytovatele služeb do 30 dnů od jeho obdržení”.
Pokud neuvedete jinak, bude součástí vyúčtování věta „Způsob finančního vypořádání nedoplatku nebo přeplatku bude uveden v ročním vyúčtování služeb“.
Uveďte další požadavky na zpracování, popřípadě přiložte potřebné podklady k rozpočtu (údaje o výši záloh jednotlivých uživatelů bytů, údaje o odečtech vodoměrů, údaje o změnách uživatelů bytů, o počtech vytápěných dnů apod.).
Potřebujete-li předat k rozúčtování další přílohy, zašlete je e-mailem na adresu data@vipa.cz.
Můžete jako přílohu připojit 1 soubor ve formátu pdf, txt, doc, docx, xls nebo xlsx. Maximální velikost souboru je 2 MB.
Ve spolupráci s našimi partnery se pokusíme Vám nabídnout produkty a služby vedoucí k úsporám nákladů za vytápění případně ve spotřebě tepla a vody.

Podklady k rozpočtu

Pokud vám nevyhovuje zadání podkladů pomocí online formuláře, můžete si stáhnout jeho offline verzi.

Pro období od 1.1.2016 (vyhl. 269/2015)

Pro období, které započalo před 1.1.2016

Potřebujete poradit?

+420 482 750 457